Услуги

Ревизија

Ревизија на финансиски извештаи, преглед на финансиски извештаи, компилација на финансиски извештаи, договорени постапки во врска со финансиски извештаи.

Сметководство

Сметководство, подготовка на завршни сметки, подготовка на финансиски извештаи, подготовка на даночни извештаи, пресметка на плати.

Финансиски услуги

Подготовка на бизнис планови, длабински анализи (Due diligence) – Финансиска и даночна длабинска анализа.

Менаџмент

Воспоставување на деловни процеси, системи за известување на менаџментот, проект менаџмент, посебни советодавни услуги за специфични сектори (банкарство, енергија, осигурување и сл.).